Ostade A'dam

ANBI-status

Hieronder geven wij inzicht in de doelstellingen, activiteiten en financiële gegevens van Ostade A'dam.

Naam instelling

Stichting Ostade Theater
RSIN / fiscaal nummer
8025 54 994

Post- en bezoekadres 

Van Ostadestraat 233d 1073 TN Amsterdam

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015

Nieuw beleid
Sinds 2014 vaart Ostade A'dam een nieuwe koers en zet zij in op verbreding van haar activiteiten. Hiermee gaat zij verder, in 2016 en daarna. Dat doet Ostade vanuit de gedachte dat theater een schakel is in de culturele ontwikkeling van de stad en haar bewoners. Als theater in de buurt is het een lokale ontmoetingsplaats en uitvalsbasis voor theateractiviteiten. Ostade A’dam maakt het belang van theater voelbaar. In Zuid is Ostade A'dam het podium voor aantrekkelijk, artistiek cultureel aanbod voor alle leeftijden. Het creëert een voedingsbodem voor ontwikkeling. Het verbindt zich met de buurt middels verschillende projecten en zo met mensen met verschillende (culturele) achtergronden.

Programmering
Ostade A'dam is een belangrijk podium in de buurt voor jeugd- en jongerentheater. Daarnaast specialiseerde zij zich de afgelopen jaren in hedendaags muziektheater en beeldend theater. Dat is terug te zien in de programmering. Daarnaast produceert zij verschillende eigen projecten. De samenwerking met de Diamantfabriek en Feikes Huis vormen accenten in de programmering. Dit aanbod bundelt Ostade A'dam deels o.a. in de festivals Muziektheaterdagen A'dam en Pop Arts. In 2016 beschikt zij wederom over een bescheiden programmeringsbudget voor kleinschalig muziektheater. Sinds 1 maart 2016 is Lestari Scholtes de nieuwe muziektheaterprogrammeur. Hiermee kiest Ostade A'dam voor verbreding van het muziektheateraanbod. Er zal meer thematisch geprogrammeerd gaan worden en ook het aanbod voor jeugd krijgt een duidelijke plaats in het programma.

Voor het aanbod voor jeugd en jongeren werkt Ostade A'dam samen met Het Kleine Theater en Poldertheater. Het jeugdaanbod toont zij vooral op woensdagmiddag en op zondag. Daarna vinden in de voorjaarsvakantie Sprookjes in de Krokus en in de herfstvakantie Verhalen in de Herfst plaats, samen met Rialto en de amsterdamse jeugdteJAterschool. Ook in de kerstvakantie is er dagelijks aanbod voor de jeugd. Poldertheater produceert per seizoen één productie voor en door jongeren. Deze gaat in Ostade A'dam in première, daarnaast vinden daar de vrije voorstellingen en de besloten schoolvoorstellingen plaats. Op die manier zet zij de beschikbare middelen, mankracht en publicitaire inspanningen zo efficiënt mogelijk in.

Bestuurders

Frans van Oekel, voorzitter 
Maïte Ottes, secretaris
Fred Pranata, penningmeester

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid directie en personeel 

Het beloningsbeleid voor de directie en het personeel is gebaseerd op de CAO Theater. 

Wet bezoldiging topfunctionarissen (semi-) publieke sector (WNT)

Bezoldigingen voor betrokken medewerkers zijn in dit kader niet relevant. De WNT is dan ook niet van toepassing.  

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Download hier het jaarverlag 2015.